59

Kết quả bước đầu chế tạo lò plasma đáy nguội chân không để nấu titan

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo lò plasma chân không  để nấu luyện titan,  tạo ra sản phẩm thỏi hay chi tiết đúc bằng titan nhằm đáp ứng yêu cầu trong nước, nâng cao  giá  trị gia tăng cho khoáng sản titan Việt Nam… Continue reading Kết quả bước đầu chế tạo lò plasma đáy nguội chân không để nấu titan