63

Từ tính của vật liệu ferit kẽm chế tạo bằng phương pháp nghiền năng lượng cao

Tiến trình từ hóa theo  thời gian nghiền được thảo luận và đánh giá bởi sự sắp xếp lại các cation trong cấu trúc spinen do quá trình nghiền gây ra…

Continue reading Từ tính của vật liệu ferit kẽm chế tạo bằng phương pháp nghiền năng lượng cao