35

Ảnh hưởng của môđun thủy tinh lỏng và nhiệt độ thiêu kết tới tính chất của khuôn gốm

Nội dung cơ bản của công trình này là nghiên cứu ảnh hưởng của môđun thủy tinh lỏng cùng với chế độ thiêu kết khuôn tới chất lượng khuôn vỏ gốm. Continue reading Ảnh hưởng của môđun thủy tinh lỏng và nhiệt độ thiêu kết tới tính chất của khuôn gốm