61

Mô hình hóa trường nhiệt độ và trường ẩm trong khuôn cát tươi

Bài báo này tập trung xây dựng mô hình cho bài toán nhiệt và ẩm trong khuôn dựa vào nguyên lý truyền nhiệt trong hệ vật liệu xốp và bài toán chế độ khí trong khuôn… Continue reading Mô hình hóa trường nhiệt độ và trường ẩm trong khuôn cát tươi

53

Xác định trường ẩm và thông số nhiệt lý của khuôn cát tươi

Bài báo đã tiến hành xác định trường ẩm trong khuôn cát tươi hộ tấm phẳng bằng thực nghiệm với hệ thống ghi tín hiệu số ghép nối mảy tính với tần số ghi là 60Hz. Kết quả được biểu diễn dưới dạng hàm đa thức quan hệ giữa vị trí các mặt biên cõa vùng hóa hơi và ngưng tụ theo thời gian, độ ẩm và lượng sét…

Continue reading Xác định trường ẩm và thông số nhiệt lý của khuôn cát tươi