60

Ảnh hưởng của kích thước hạt đến từ tính của vật liệu nano ferit Zn0,64Ni0,36Fe2O4

Trong bài báo này trình bày phương pháp đồng kết tủa để chế tạo các hạt nano tinh thể ferit Zn0,64Ni0,36Fe2O4 với các kích thước khác nhau và ảnh hưởng của chúng tới từ tính của ferit…

Continue reading Ảnh hưởng của kích thước hạt đến từ tính của vật liệu nano ferit Zn0,64Ni0,36Fe2O4