70

Ảnh hưởng của nhiệt độ ram đến tổ chức và cơ tính hợp kim CuAl9Fe4

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ram đến tổ chức và cơ tính của hợp kim CuAl9Fe4

Continue reading Ảnh hưởng của nhiệt độ ram đến tổ chức và cơ tính hợp kim CuAl9Fe4