62

Nghiên cứu định hướng hướng quá trình thủy luyện tinh quặng Sunfua đồng-niken theo phương pháp Albion

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu định hướng hòa tách quặng sunfua niken-đồng Bản Phúc  theo  nguyên lý Albion.

Continue reading Nghiên cứu định hướng hướng quá trình thủy luyện tinh quặng Sunfua đồng-niken theo phương pháp Albion