28

Tính ổn định của dung dịch SnSO4, H2SO4

Việc nghiên cứu tìm ra các chất phụ gia làm ổn định dung dịch điện phân có ý nghĩa rất lớn trong công nghiệp tinh luyện lấy thiếc sạch bằng phương pháp điện phân trong dung dịch SnSO4-H2SO4 của nước ta. Continue reading Tính ổn định của dung dịch SnSO4, H2SO4