95

Simulation on temperature fields and phase transformation of 316L stainless steel tubes during Orbital – TIG auto welding process

Mô phỏng trường nhiệt và sự chuyển pha khi hàn nối ống thép 316L bằng quá trình hàn Orbital – TIG tự động

NGÔ HỮU MẠNH
Trường Đại học Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương
Email: manh.weldtec@gmail.com

Ngày nhận bài: 11/2/2021, Ngày duyệt đăng: 8/4/2021

ABSTRACT

Orbital – TIG (OT) auto welding process was applied for the weld connection of the fixed pipe lines. The heat distribution of the OT welding has influenced phase transformation and quality of the weld. In this paper, the temperature fields and phase transformation of 316L stainless steel pipes have been simulated during OT auto welding process. The numerical simulation has been used and supported by the JMATPRO 7.0 and SYSWELD softwares.

Keywords: Orbital welding, GTAW, auto welding, phase transformation, welding temperature fields

TÓM TẮT

Quá trình hàn Orbital – TIG (OT) tự động thường được áp dụng để thực hiện hàn nối các đường ống cố định. Sự phân bố nhiệt khi hàn OT có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chuyển pha và chất lượng mối hàn. Trong bài báo này, đã phân tích trường nhiệt và sự chuyển pha khi hàn nối ống thép không gỉ 316L bằng quá trình hàn OT tự động. Phương pháp mô phỏng số với sự hỗ trợ của phần mềm JMATPRO 7.0 và SYSWELD được sử dụng để phân tích trường nhiệt và sự chuyển pha khi hàn.

Từ khóa: Hàn orbital, GTAW, hàn tự động, sự chuyển pha, trường nhiệt hàn.

Page: 2 – 10

RESEARCH

Get article