113

Nghiên cứu tạp chất trong đúc liên tục thép chế tạo tanh lốp

Study on non-metallic inclusion in tyre cord continuous Steel

ĐÀO HỒNG BÁCH
Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email: bach.daohong@hust.edu.vn

Ngày nhận bài: 22/03/2024 , Ngày duyệt đăng: 10/04/2024

TÓM TẮT

Thép tanh lốp xe là loại thép chất lượng cao, có thành phần hoá học có C cao được chế tạo trên dây truyền đúc cán liên tục bao gồm hàng loạt các công đoạn từ lò cao đến tinh luyện, đúc, cán … Cho dù các công đoạn được kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng sản phẩm vẫn có các khuyết tật như tạp chất, thiên tích, tạo vẩy cán lớn,… vì vậy sản phẩm cuối cùng có chất lượng thiếu ổn định gây ra hiện tượng đứt gãy ở tâm phôi trong quá trình cán. Bài báo đã chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến độ bền thấp hơn yêu cầu là do hàm lượng tạp chất và thiên tích vượt quá yêu cầu cho phép. Đề tài đã lấy mẫu từ 3 giai đoạn: tinh luyện lò thùng (Ladle furnance – LF), đúc liên tục (Continuous Casting Machine – CCM) và phôi đúc (casting billet – P), có so sánh mẫu ở biên (P1), giữa biên và tâm phôi (P2) và giữa phôi (P3). Những kết quả định lượng này giúp cho quá trình sản xuất cần điểu chỉnh để bảo đảm cho sản phẩm.

Từ khóa: Thép carbon cao, đúc liên tục, phôi đúc lớn, tanh lốp, tạp chất phi kim loại

ABSTRACT

Tyre cord steel is a high quality steel with a high C chemical composition and is manufactured on a continuous casting and rolling line that includes a series of stages from blast furnace to refining, casting, rolling… For even though the stages are strictly controlled, the product still has defects such as impurities, segregations, large rolling scales, etc. As a result, the final product has unstable quality, causing the phenomenon of center fracture during rolling. The article mentions a fairly common defect phenomenon, which is the phenomenon of impurities and segregations exceeding the allowable limits, one of the main causes leading to lower durability than required. The project took samples from 3 process stages: Ladle furnance refining (LF), continuous casting machine (CCM) and casting billet (P), comparing samples at the edge (P1), between the edge and center of the workpiece (P2) and between the workpiece (P3). The quantitative results help the production process need to be adjusted to ensure
product quality.

Keywords: High carbon steel, continuous castingbillet, tyre cord, non-metallic inclusion