64

Chế tạo đế chân cầu dao điện từ vật liệu compozit nền polyme sợi thủy tinh dạng khối (BMC)

 Nghiên cứu  này sử  dụng  vật liệu BMC để ứng  dụng  chế tạo chi tiết  đế chân cầu dao  điện. Đánh giá  kết quả  mô phỏng  và thực nghiệm chế tạo cho độ tương  hợp cao.  Sản phẩm nhận được đạt yêu cầu thiết kế…

Continue reading Chế tạo đế chân cầu dao điện từ vật liệu compozit nền polyme sợi thủy tinh dạng khối (BMC)