99

Nghiên cứu khả năng xuất hiện rỗ xốp đồng thanh thiếc đúc trong các hệ khuôn khác nhau

Research on porosity defects of tin bronze in different casting moulds

ĐÀO HỒNG BÁCH
Hanoi University of Science and Technology, School of Materials Science and Engineering, No.1 Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam

Ngày nhận bài: 16/9/2021, Ngày duyệt đăng: 14/12/2021

TÓM TẮT

Hiện nay hợp kim đồng thanh thiếc được sử dụng nhiều trong chế tạo động cơ đạn thủy lôi bằng phương pháp đúc. Hiện tượng rỗ xốp đúc đã xảy ra khá phổ biến trong công nghệ đúc làm cho sản phẩm động cơ không bảo đảm tính chắc đặc và rò gỉ áp suất trong quá trình làm việc dưới chiều sâu nước biển. Việc nghiên cứu để lựa chọn công nghệ đúc, cũng như điều khiển chất lượng sản phẩm đúc là rất cấp thiết. Đề tài đã nghiên cứu đánh giá và so sánh khả năng rỗ xốp với các công nghệ khuôn khác nhau, và đã chỉ ra giải pháp lựa chọn phương pháp khuôn, cụ thể là tốc độ đông đặc là một giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu độ thấm khí vào vật đúc trong các công nghệ khuôn khác nhau. Nghiên cứu đã cho xác định quan hệ giữa tốc độ đông đặc và lượng rỗ xốp, từ đó có thể điều khiển giảm thiểu lượng rỗ xốp vật đúc hợp kim đồng thanh thiếc.

Từ khóa: rỗ xốp, brông, CuSn10, tốc độ đông đặc

ABSTRACT

At present, tin bronze alloy is widely used in the manufacture of torpedo bullet engines by casting method. Casting porosity has occurred quite commonly in casting technology, making the engine product to pressure leakage during working under sea water depth. The research to select casting technology, as well as quality control of casting products is very urgent. The topic has studied, evaluated and compared the porosity with different mold technologies, and has shown that the solution to choose the mold method, namely the solidification speed, is an effective solution to minimize air permeability to castings in different mold technologies. The study has determined the relationship between the solidification rate and the porosity, thereby controlling and minimizing the porosity of tin bronze alloy castings.

Keywords: Porosity, bronze, CuSn10, solidification speed.

Page: 11 – 18

RESEARCH

 

Get Article

94

The structure and properties of porous copper produced by powder metallurgy using NaCl as space holder agent

TRẦN BẢO TRUNG*, ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG, NGUYỄN VĂN TOÀN
Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18, Hoàng Quốc Việt

TRỊNH MINH HOÀN
Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

NGÔ DUY CÔNG, ĐẶNG QUỐC KHÁNH
Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

* Email: trungtb@ims.vast.ac.vn

In this work, the porous copper samples were produced via the powder metallurgy using NaCl as the space holder. Cu and NaCl powders were mixed by a double-cone mixing machine and then pressed into the cylindrical pellets (12 mm in diameter) at the pressure of 100 MPa. The sintering was done in a tube furnace using hydrogen environment at 900 oC for 1h. After sintering, the samples were subjected to vibration in water for 3h to remove the NaCl particles. The results showed that the porous copper has been produced and NaCl has been completely removed after the ultrasonic process in distilled water. Using NaCl space holder, the porous structure has two types of pores: the macropore induced by the removement of NaCl and the micro-pore induced by the partial sintering of Cu powders. With increase of NaCl content from 0 to 20 wt.%, the porosity and permeability of the samples increased from 24 to 58 % and from 1.53×10-13 to 12.46×10-13 m2, respectively. However, the compressive strength of the samples has a decrease with the increase of porosity resulted from the increase of NaCl content.

Porous copper, powder metallurgy, space holder, porosity, permeability

Page: 2 – 7

RESEARCH

Get article

53

Tổng hợp vật liệu siêu đàn hồi hệ NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết chân không

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết trong chân không…

Continue reading Tổng hợp vật liệu siêu đàn hồi hệ NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết chân không