114

Ảnh hưởng của chế độ xử lý lạnh sâu đến tổ chức thép dụng cụ SKD61

Effect of deep cryogenic treatment on microstructure of SKD61 tool steel

NGUYỄN ANH SƠN
Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email: son.nguyenanh@hust.edu.vn

PHẠM HOÀNG ANH
Department of Physics and Materials Science, Shimane University, Matsue, Shimane, 690-8504, Japan

Ngày nhận bài: 16/05/2024 , Ngày duyệt đăng: 11/06/2024

TÓM TẮT

Thép SKD61 (AISI D2) thuộc nhóm thép dụng cụ biến dạng nguội có độ cứng và khả năng chống mài mòn rất cao. Để nâng cao độ cứng và khả năng chống mài mòn cho thép có thể áp dụng phương pháp xử lý lạnh sâu. Trong nghiên cứu, đã thực hiện xử lý lạnh thép SKD11 sau tôi ở nhiệt độ -120oC và -150oC. Để đánh giá các tổ chức sau tôi và xử lý lạnh, đã sử dụng phương pháp mapping pha bằng kỹ thuật EBSD kết hợp với phân tích kim tương định lượng sử dụng phần mềm Image-Pro Plus. Sau tôi, hàm lượng austenite dư khá lớn, lên tới 28% thể tích. Khi xử lý lạnh sâu, pha austenite thay đổi đáng kể về mặt hình thái cũng như hàm lượng giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, do sự ổn định của austenite khi làm lạnh nên khi xử lý lạnh sâu ở -150oC, hàm lượng austenite dư vẫn còn chiếm khoảng 11%. Sau xử lý lạnh, cacbit chủ yếu là Cr7C3 nhỏ mịn được tiết ra từ mactenxit. Do thời gian giữ nhiệt ngắn nên hàm lượng pha này tăng nhẹ, từ 0,83% sau tôi lên 2,2% sau xử lý lạnh ở -180oC. Sau xử lý lạnh, độ cứng thép tăng đáng kể từ 53,8HRC sau tôi lên tới 65,8HRC sau xử lý lạnh.

Từ khóa: Thép SKD61, xử lý lạnh sâu, EBSD, phân tích pha định lượng.


ABSTRACT

SKD61 steel (AISI D2) belongs to the group of cold work tool steels known for its high hardness and excellent wear resistance.To enhance hardness and wear resistance, deep cryogenic treatment can be applied. In a study, deep cryogenic treatment was conducted on SKD11 steel at temperatures of -120°C and -150°C. Using phase mapping with EBSD technique combined with quantitative analysis using Image-Pro Plus software was employed to assess the phases after tempering and cryogenic treatment.
After quenching, a significant amount of residual austenite, up to 28% by volume, was observed. Deep cryogenic treatment resulted in substantial changes in the morphology and significant reduction in austenite content. However, due to the stability of austenite during cooling, even after deep cryogenic treatment at -150°C, residual austenite still accounted for approximately 11%. After cryogenic treatment,
predominantly fine Cr7C3 carbides precipitated from martensite. increasing from 0.83% to 2.2% after treatment at -180°C. The steel hardness significantly increased from 53.8 HRC after quenching to 65.8 HRC after cryogenic treatment.

Keywords: Tool steel SKD61, deep cryogenic treatment, EBSD, quantitative phase analysis