40

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thụ động anôt trong điện phân tinh luyện thiếc

 Các nghiên cứu trong bài báo này nhằm tìm những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thụ động anôt (tức chu kỳ rửa bùn anôt). Continue reading Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thụ động anôt trong điện phân tinh luyện thiếc