51

Nghiên cứu công nghệ tách tạp chất ra khỏi dung dịch chứa Liti

 

Báo cáo trình bày kết quả khảo sát ảnh hưởng của hóa chất, tốc độ cấp hóa chất, pH dung dịch, nhiệt độ, thời gian phản ứng và tốc độ khuấy đến quá trình tách các tạp chất chính có trong dung dịch hòa tách quặng tinh Li sau khi thiêu hoàn nguyên là Fe, Ca và Mg Continue reading Nghiên cứu công nghệ tách tạp chất ra khỏi dung dịch chứa Liti