57

Nhận diện tổ chức spinodal của hợp kim Cu-Ni-Sn sau hóa già

Bằng phương pháp tán xạ rơnghen góc nhỏ, hiển vi điện tử quét và phổ phân tán năng lượng đã nhận diện được tổ chức spinodal trong các hợp kim đồng Cu-9Ni-6Sn và Cu-15Ni-8Sn sau đồng nhất hóa…

Continue reading Nhận diện tổ chức spinodal của hợp kim Cu-Ni-Sn sau hóa già