36

Nghiên cứu luyện sten từ tinh quặng niken sulfua

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu luyện tinh sten từ quặng sul fua niken, đồng ra sten ở quy mô phòng thí nghiệm trong lò điện Tamman công suất 20kW. Continue reading Nghiên cứu luyện sten từ tinh quặng niken sulfua