53

Tổng hợp vật liệu siêu đàn hồi hệ NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết chân không

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết trong chân không…

Continue reading Tổng hợp vật liệu siêu đàn hồi hệ NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết chân không