53

Nấu luyện, tinh luyện và xử lý nhiệt thép OXHMΦA chế tạo sản phẩm dạng ống có độ bền cao

Bài báo trình bày quá trình nấu và tinh luyện thép Cr -Ni-Mo-V bằng công nghệ tình luyện điện xỉ. Điện cực tan được nấu luyện trong lò trung tần với nguyên liệu đầu vào là thép phế S09.

Continue reading Nấu luyện, tinh luyện và xử lý nhiệt thép OXHMΦA chế tạo sản phẩm dạng ống có độ bền cao