51

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến hệ số truyền nitơ vào thép C20 và 20CrMo

Trong bài này, đã khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ thấm, hệ số hoạt độ của nitơ KNtrong môi trường thấm và thành phần hai loại thép thấm là C20 và 20CrMo đến hệ số bN. Continue reading Ảnh hưởng của một số yếu tố đến hệ số truyền nitơ vào thép C20 và 20CrMo