Thể lệ/Hướng dẫn đăng bài viết trên tạp chí Khoa học – Công nghệ Kim loại

THỂ LỆ GỬI BÀI

Tạp chí Khoa học-công nghệ Kim loại nhận đăng bài cung cấp thông tin về các hoạt động nghiên cứu và thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực vật liệu theo các chuyên mục của tạp chí và chỉ nhận các bài chưa được công bố trong các ấn phẩm khác.

Bản thảo gửi đến tòa soạn gồm 02 bản in gốc và 01 bản điện tử theo các quy định sau: (gửi online hoặc qua emai: tapchikimloai@gmail.com)

  1. Bài viết không dài quá 6 trang đánh máy in vi tính khổ A4 (210x297mm), kể cả hình vẽ, bảng và tài liệu tham khảo/trích dẫn (nếu có), được viết trong Microsoft Word, Times New Roman 12, Normal.
  2. Tên bài và phần tóm tắt (không quá 200 từ) kèm theo các từ khóa được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
  3. Hình vẽ, bảng biểu và ảnh minh họa phải rõ ràng và đẹp.
  4. Công thức toán/hóa học, tài liệu tham khảo/trích dẫn cần viết theo quy định chung cho các ấn phẩm khoa học.

(Mẫu minh họa)

ĐĂNG KÝ BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ KHCN KIM LOẠI

Tên tác giả………………………………… Chức Danh…………………………………………
Nơi công tác……………………………… Địa chỉ liên hệ……………………………………
Điện thoại…………………………………. Fax……………………………………………………..
Tên bài (tiếng Việt và tiếng Anh):…………………………………………………………..
Thuộc chuyên mục………………………………………………………………………………….

Hướng dẫn viết bài đăng trên Tạp chí khoa học – công nghệ Kim loại

Gửi về Toà soạn: 315-C5 Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Tel: 024 38680409 | Fax: 024 38260180 | Mobile: 0973823656