Hình 3. ảnh SEM của vật liệu compozit Cu -TiC- kim cương chế tạo bằng các phương pháp khác nhau (a) Phương pháp ép nóng (b) Phương pháp ép và thiêu kết

Hình 3. ảnh SEM của vật liệu compozit Cu -TiC- kim cương chế tạo bằng các phương pháp khác nhau (a) Phương pháp ép nóng (b) Phương pháp ép và thiêu kết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *