h1-quangvien092018

Hình 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nung đến độ bền của quặng viên

Hình 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nung đến độ bền của quặng viên

Hình 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nung đến độ bền của quặng viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *