112

Xác định các thông số công nghệ khử Zn bằng tinh chế chân không cho nhôm phế liệu chế tạo hợp kim nhôm AA3003 tại nhà máy Sunhouse

Determining the technological parameters of Zn reduction by vacuum refining
for aluminum scrap to make AA3003 aluminum alloy in Sunhouse

ĐÀO HỒNG BÁCH
Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email: bach.daohong@hust.edu.vn

Ngày nhận bài: 01/01/2024 , Ngày duyệt đăng: 06/02/2024

TÓM TẮT

Nhu cầu nguyên liệu hợp kim nhôm ngày càng tăng tuy nhiên giá thành nhập khẩu thường rất cao. Mục  đích của nghiên cứu là tinh chế nhôm phế liệu để chế tạo hợp kim nhôm AA3003. Nhôm phế liệu thường chứa nguyên tố không mong muốn như Zn cần phải giảm từ 1 xuống dưới 0,1 % k.l.. Bài báo đã trình bày cách giảm Zn của phế liệu nhôm bằng phương pháp chưng cất chân không trong lò chân không cao tần thí nghiệm. Kết quả đã cho thấy việc giảm Zn trong phế liệu nhôm là rất hiệu quả và hàm hồi quy thực nghiệm quan hệ giữa lượng Zn còn lại với áp suất và thời gian giữ nhiệt trong chân không đã giúp cho việc tính toán các thông số công nghệ chưng cất khá đơn giản và bảo đảm độ chính xác cần thiết. Các phương pháp phân tích SEM và EDS đã được sử dụng để nghiên cứu tổ chức và thành phần của các mẫu sản phẩm nhôm thu được sau tinh chế khử kẽm.

Từ khóa: AA3003, Zn, phế liệu nhôm, tinh chế chân không, hàm hồi quy thực nghiệm

ABSTRACT

The demand for aluminum alloy raw materials is increasing, but the imported price is often very high. The purpose of the research is to refine aluminum scrap to produce raw materials for making AA3003 aluminum alloy. Aluminum scrap often contains many unwanted elements including Zn, so it needs to be reduced from 1 less than 0.1 mas.%. The article presented the method reducing Zn in aluminum scrap by vacuum distillation in an experimental high-frequency vacuum furnace. The results showed that the Zn reducing in aluminum scrap is very effective and an experimental regression function, relating the amount of remaining Zn to the pressure and heat holding time in vacuum, helped to calculate the distillation technology parameters quite easily with a necessary accuracy. SEM and EDS analysis methods were used to study the microstructure and element distribution of aluminum product samples
obtained after dezincification refining process.

Keywords: AA3003, Zn, aluminum scrap, vacuum refining, experimental regression function