110

Nghiên cứu ứng dụng CAD/CAM/CAE để thiết kế, chế tạo khuôn ép chảy cho sản phẩm nhôm định hình

Application of CAD/CAM/CAE to design and manufacture extrusion
molds for aluminum profiles

NGUYỄN CHU BẢO LONG, NGUYỄN HÒA AN VÀ ĐỖ VĂN QUẢNG*
Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ – Luyện Kim, Số 79 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội
*Email: dovanquang@vimluki.vn

Ngày nhận bài: 25/8/2023, Ngày duyệt đăng: 19/10/2023

TÓM TẮT

Bài báo nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks để thiết kế khuôn ép chảy nhôm tạo ra các sản phẩm nhôm thanh định hình ứng dụng cho ngành công nghiệp ô tô, cụ thể là 2 chi tiết nẹp cửa và nẹp trần dùng cho xe ô tô khách 45 chỗ và xe buýt. Khuôn sau khi thiết kế được mô phỏng quá trình ép chảy bằng phần mềm Altair Inspire Extrude để hiệu chỉnh thiết kế khuôn, việc áp dụng quá trình mô phỏng khuôn đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí chế tạo khuôn và rút ngắn được thời gian chế tạo khuôn. Kết quả ép thực tế cho thấy khuôn ép chảy của 2 chi tiết nẹp trần và nẹp cửa đáp ứng chất lượng sản phẩm thương mại mà không cần hiệu chỉnh gì thêm.

Từ khóa: Khuôn ép chảy nhôm, Altair Inspire Extrude, Mô phỏng quá trình ép chảy

ABSTRACT

In this article, the application of Solidworks software has been studied to design aluminum extrusion molds and to create aluminum profiles for two automotive parts namely door and ceiling braces of coaches and buses. After the molds were designed, the extrusion processes were simulated by Altair Inspire Extrude software to correct the mold designs. The mold simulation processes has saved a lot of mold making costs and shortened the time of making mold. The actual extrusion results show that the extrusion molds of 2 parts of ceiling and door braces meet the quality of commercial products without any further adjustment.

Keywords: Aluminium extrusion mold, Inspire Extrude Metal, Simulation of extrusion process.