33

Sự austenit hóa gang cầu ở nhiệt độ cao

Việc nghiên cứu quá trình austenit hóa gang cầu là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là quá trình chế tạo gang cầu chất lượng cao, thí dụ là gang cầu ausferit. Continue reading Sự austenit hóa gang cầu ở nhiệt độ cao