56

Ảnh hưởng của thành phần đến tổ chức và tính chất của hợp kim trung gian hệ vàng hồng

Bài báo này giới thiệu ảnh hưởng của thành phần đến tính chất của hợp kim trung gian hệ vàng hồng.

Continue reading Ảnh hưởng của thành phần đến tổ chức và tính chất của hợp kim trung gian hệ vàng hồng