Hình 2. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của nhiệt độ ép đến tỷ trọng và độ xốp  của vật liệu compozit Cu-TiC-kim  cương

Hình 2. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của nhiệt độ ép đến tỷ trọng và độ xốp  của vật liệu compozit Cu-TiC-kim  cương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *