Hình 5. Biểu đồ so sánh khả năng cắt gọt thông  qua chiều sâu cắt của compozitCu-TiC- kim cương  với hệ vật liệu đang ứng dụng trong thực tế (Cu- Sn- kim cương,  Cu-Ni-kim  cương)

Hình 5. Biểu đồ so sánh khả năng cắt gọt thông  qua chiều sâu cắt của compozitCu-TiC- kim cương  với hệ vật liệu đang ứng dụng trong thực tế (Cu- Sn- kim cương,  Cu-Ni-kim  cương)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *