77

Nghiên cứu công nghệ luyện thép 30X3MФ từ thép phế liệu để sản xuất vỏ động cơ đạn chống tăng

Kết quả thử nghiệm vỏ động cơ chỉ ra tính năng kỹ thuật tương đương đạn của Nga. Vỏ động cơ đạn chống tăng đã được chế tạo trong điều kiện Việt Nam và đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật đề ra.

Continue reading Nghiên cứu công nghệ luyện thép 30X3MФ từ thép phế liệu để sản xuất vỏ động cơ đạn chống tăng