66

Ảnh hưởng của hàm  lượng Zn và Ni đến kích thước và từ tính của các hạt nano Ferit Zn1-xNixFe2O4

Nghiên cứu này xem  xét ảnh hưởng của thông  số thành phần x (0 < x < 1) với x = 0,20; 0,36; 0,60; 0,80 và 0,90 đến từ tính của hệ ferit Zn1-xNixFe2O4  được chế tạo bằng  phương pháp đồng kết tủa. 

Continue reading Ảnh hưởng của hàm  lượng Zn và Ni đến kích thước và từ tính của các hạt nano Ferit Zn1-xNixFe2O4