83

Quá trình kết tinh của bột vô định hình Al-Ni-La

Trong công trình này, chúng tôi sử dụng phép phân tích nhiệt với tốc độ nung thay đổi từ 10 đến 40 K/phút để nghiên cứu quá trình kết tinh của bột vô định hình Al87Ni8La5 chế tạo bằng phương pháp phun bột.

Continue reading Quá trình kết tinh của bột vô định hình Al-Ni-La