83

Quá trình kết tinh của bột vô định hình Al-Ni-La

Trong công trình này, chúng tôi sử dụng phép phân tích nhiệt với tốc độ nung thay đổi từ 10 đến 40 K/phút để nghiên cứu quá trình kết tinh của bột vô định hình Al87Ni8La5 chế tạo bằng phương pháp phun bột.

Continue reading Quá trình kết tinh của bột vô định hình Al-Ni-La

79

Động học kết tinh của hợp kim vô định hình Ti50Cu25Ni20Sn5 chế tạo bằng phương pháp nghiền cơ học

In this work, the crystallization kinetic parame- ters ofTi50Cu25Ni20Sn5 amorphous alloy were cal- culated to explain the details of nucleation and growth behaviors during crystallization process…

Continue reading Động học kết tinh của hợp kim vô định hình Ti50Cu25Ni20Sn5 chế tạo bằng phương pháp nghiền cơ học