65

Giản đồ trạng thái E-pH hệ Ni-S-H2O trong điện phân sunfit niken

Với giản đồ trạng thái cân bằng  E-pH xác lập được, đã làm sáng tỏ cơ chế và điều kiện hòa tan sunfit kim loại  thành ion kim loại và S nguyên tố… Continue reading Giản đồ trạng thái E-pH hệ Ni-S-H2O trong điện phân sunfit niken