65

Giản đồ trạng thái E-pH hệ Ni-S-H2O trong điện phân sunfit niken

Với giản đồ trạng thái cân bằng  E-pH xác lập được, đã làm sáng tỏ cơ chế và điều kiện hòa tan sunfit kim loại  thành ion kim loại và S nguyên tố… Continue reading Giản đồ trạng thái E-pH hệ Ni-S-H2O trong điện phân sunfit niken

64

Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu bổ sung ion niken cho điện phân thu hồi niken

Bài báo này phân tích tại sao phải lựa chọn phương pháp hóa rắn và chọn phương pháp chế tạo cacbonat bazo  niken làm nguyên liệu phục vụ cho điện phân niken… Continue reading Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu bổ sung ion niken cho điện phân thu hồi niken