66

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu xốp TiNb3Zr3 bằng phương pháp phân rã  – thiêu kết

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu công nghệ tổng hợp vật liệu TiNb3Zr3 ứng dụng làm chân răng  bằng phương pháp phân rã – thiêu kết… Continue reading Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu xốp TiNb3Zr3 bằng phương pháp phân rã  – thiêu kết