57

Khảo sát ảnh  hưởng của một  số thông số công nghệ đến đặc tính lớp thấm nitơ plasma thép SKD61 trên  thiết bị NITRION

Bài báo này đề cập ảnh hưởng của 4 thông  số vừa nêu lên chiều dày lớp trắng và chiều sâu lớp thấm khi thấm thép SKD61…

Continue reading Khảo sát ảnh  hưởng của một  số thông số công nghệ đến đặc tính lớp thấm nitơ plasma thép SKD61 trên  thiết bị NITRION