83

Ảnh hưởng của thoái hóa nhiệt đến tuổi thọ của dung dịch tôi polyvinyl pyrrolidone trong nước

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của nhiệt độ tới tuổi thọ của dung dịch polyme PVP được đánh giá dựa trên phân tích đường nguội, độ nhớt động lực học, khối lượng phân tử.

Continue reading Ảnh hưởng của thoái hóa nhiệt đến tuổi thọ của dung dịch tôi polyvinyl pyrrolidone trong nước