32

Thấm Nitơ trên thép SKD11 dùng làm khuôn dập vuốt và dập sâu

 Bài báo đề cập đến ảnh hưởng của thông số công nghệ đến tổ chức và tính chất của lớp thấm nitơ lên thép SKD11, trong đó độ phân hủy khí NH3 (β) đóng vai trò quan trọng. Continue reading Thấm Nitơ trên thép SKD11 dùng làm khuôn dập vuốt và dập sâu