54

Ảnh hưởng của hàm lượng C/Ag trong sơn Epoxy tới độ hấp thụ RADAR và độ bền bám dính của vật liệu hấp thụ với nền thép

Trong nghiên cứu này, các hạt hấp thụ trên cơ sở Al2O3 cài sợi Ag nano tính thể được phủ lên một tấm thép có kích thước (20÷30 cm) bằng keo epoxy…

Effect of C/Ag concentration in epoxy point on RADAR absorbence and adhesive strength of absorbing material with steel

NGUYỄN VĂN DÁN, DƯƠNG LÊ HÙNG, LƯƠNG THỊ QUỲNH ANH, NGUYÊN VĂN THỨC,

PHẠM HỒNG THẠCH

Bộ môn Vật liệu kim loại, Khoa Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Bách khoa TP HCM

Email: ngvdan123@gmail.com

Ngày nhận bài: 21/4/2013, Ngày duyệt đăng: 25/5/2014

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, các hạt hấp thụ trên cơ sở Al2O3 cài sợi Ag nano tính thể được phủ lên một tấm thép có kích thước (20÷30 cm) bằng keo epoxy. Sơn epoxy với hàm lượng C/Ag (hạt cacbon tẩm Ag) thay đổi trong một khoảng rộng (10, 20, 30, 40 và 50 %) được quét lên tấm thép phủ hạt hấp thụ.

Khảo sát độ hấp thụ sóng radar các mẫu của tổ hợp vật liệu kể trên được tiến hành trên thiết bi RADAR siêu cao tần tại tần số trung tâm là 9,4 GHz (dải X). Khảo sát độ bám dính của các mẫu vật liệu trên được thực hiện bởi máy SCRATCH TESTING. Kết quả nghiên cứu cho thấy:

Hàm lượng C/Ag chiếm 30 % trong sơn hấp thụ cho phép nhận được độ hấp thụ radar là cao nhất (-12 dB tương đương 94 %)- Tiếp tục tăng hãm lượng C/Ag lớn hơn 30% thì độ hấp thụ radar cũng không tăng.

Độ bám dính của màng sơn với 30 % C/Ag cho phép nhận được giá trị 92 % so với màng sơn epoxy. Theo TC ASTM D7072 giá trị này của màng sơn là chấp nhận được (> 90 %).

Kết hợp cả hai chọn hàm lượng C/Ag trong sơn hấp thụ là 30 %.

Tử khóa: Sơn epoxỵ, độ hấp thụ radar, độ bền bám dính, hàm lượng C/Ag

ABSTRACT

In this study, absorbing particles on the basis of Al2O3 and Ag nanocrystalline wires are coated on a steel plate size (20*30 cm) by epoxy glue. Epoxy paint with C/Ag (carbon particles coated with Ag) content in wide range (to, 20, 30, 40 and 50 %) was lacquered onto a steel plate coated by absorbing particles.

Radar absorbance of samples of the above material was studied by Ultra-high frequency RADAR device at frequency of 9,4 GHz (band X). Adhesions of samples were determined by Scratch Testing device The research results are as follow:

Radar absorbance is maximum (94 % equivalent to -12 dB) at frequency of 9.4 GHz with 30 % content of C/Ag in paint. Increasing content over 30 % C/Ag in paint don’t raise the radar absorption.

Adhesive strength of paint film with content of 30 % C/Ag allows to get a value 92 % compared with that of epoxy film. According to ASTM D7027 Standard this value of paint film is acceptable (> 90 %).

A content of 30 % C/Ag in paint was chosen as result of above mentioned.

Keywords: Epoxy paint, radar abrobence, adhesive strength, content C/Ag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *