65

Cơ chế hóa bền của thép austenit mangan cao

Bài báo này giới  thiệu một  số kết quả về nghiên cứu quá trình hóa  bền biến dạng của thép austenit mangan cao dưới tác động của va đập và xử lý nhiệt âm…

Continue reading Cơ chế hóa bền của thép austenit mangan cao

54

Cấu trúc vi mô và tính chất siêu đàn hồi của vật liệu Nitinol xốp tổng hợp bằng phương pháp phản ứng SHS

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu siêu đàn hồi nitinol xốp bằng phương pháp phản ứng SHS và tính chất siêu đàn hồi của hệ vật liệu này… Continue reading Cấu trúc vi mô và tính chất siêu đàn hồi của vật liệu Nitinol xốp tổng hợp bằng phương pháp phản ứng SHS