56

Mô phỏng trạng thái biến dạng kết cấu thép dưới tác động của sóng xung kích

Trong nghiên cứu này đã sử dụng mô hình Geers – Hunter và áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để dự đoán sự hư hại của tàu khi chịu tác động của vụ nổ dưới nước.

Continue reading Mô phỏng trạng thái biến dạng kết cấu thép dưới tác động của sóng xung kích

56

Mô phỏng trạng thái biến dạng kết cấu thép dưới tác động của sóng xung kích

Trong nghiên cứu này đã sử dụng mô hình Geers – Hunter và áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để dự đoán sự hư hại của tàu khi chịu tác động của vụ nổ dưới nước.

Continue reading Mô phỏng trạng thái biến dạng kết cấu thép dưới tác động của sóng xung kích