80

Ảnh hưởng của lưu lượng khí nitơ tới cấu trúc và tính chất của màng mỏng ZrN chế tạo bằng phương pháp bốc bay hồ quang plasma catôt

The purpose of this study is to deposit ZrN thin films by cathodic arc plasma evaporation and to investigate the improvement of corrosion resistance of the coated film on SKD11 steel…

Continue reading Ảnh hưởng của lưu lượng khí nitơ tới cấu trúc và tính chất của màng mỏng ZrN chế tạo bằng phương pháp bốc bay hồ quang plasma catôt