52

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng Cr đến tổ chức và tính chất của thép Mn cao

Bài báo cho thấy hàm lượng Cr ảnh hưởng đến độ hạt và độ cứng của thép Mn cao. ảnh tổ chức cho thấy khi tăng hàm lượng Cr kích thước hạt pha nền nhỏ hơn; xuất hiện Carbide phân tán trong nền và do đó độ cứng tăng lên…

Continue reading Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng Cr đến tổ chức và tính chất của thép Mn cao