76

Ảnh hưởng của hàm lượng chất xúc tác đến quá trình ổn định hóa sợi viscose thương mại làm tiền chất cho chế tạo sợi cacbon

Trong bài báo này, sợi Viscose thương mại (sợi xen-lu-lô tổng hợp) được khảo sát là nguyên liệu ban đầu để chế tạo sợi cacbon… Continue reading Ảnh hưởng của hàm lượng chất xúc tác đến quá trình ổn định hóa sợi viscose thương mại làm tiền chất cho chế tạo sợi cacbon