94

The structure and properties of porous copper produced by powder metallurgy using NaCl as space holder agent

TRẦN BẢO TRUNG*, ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG, NGUYỄN VĂN TOÀN
Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18, Hoàng Quốc Việt

TRỊNH MINH HOÀN
Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

NGÔ DUY CÔNG, ĐẶNG QUỐC KHÁNH
Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

* Email: trungtb@ims.vast.ac.vn

In this work, the porous copper samples were produced via the powder metallurgy using NaCl as the space holder. Cu and NaCl powders were mixed by a double-cone mixing machine and then pressed into the cylindrical pellets (12 mm in diameter) at the pressure of 100 MPa. The sintering was done in a tube furnace using hydrogen environment at 900 oC for 1h. After sintering, the samples were subjected to vibration in water for 3h to remove the NaCl particles. The results showed that the porous copper has been produced and NaCl has been completely removed after the ultrasonic process in distilled water. Using NaCl space holder, the porous structure has two types of pores: the macropore induced by the removement of NaCl and the micro-pore induced by the partial sintering of Cu powders. With increase of NaCl content from 0 to 20 wt.%, the porosity and permeability of the samples increased from 24 to 58 % and from 1.53×10-13 to 12.46×10-13 m2, respectively. However, the compressive strength of the samples has a decrease with the increase of porosity resulted from the increase of NaCl content.

Porous copper, powder metallurgy, space holder, porosity, permeability

Page: 2 – 7

RESEARCH

Get article

84

Độ thông khí của vỏ gốm trong đúc mẫu chảy dùng chân không

Bài báo này tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của mô-đun nước thủy tinh và tỉ lệ bột chịu lửa/chất dính đến chất lượng vật đúc trong công nghệ đúc mẫu chảy cải tiến…

Continue reading Độ thông khí của vỏ gốm trong đúc mẫu chảy dùng chân không

71

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung tới độ thông khí của vỏ sơn ceramic đúc mẫu cháy

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi tăng nhiệt độ nung trong khoảng 100 ÷ 600 oC, độ thông khí tăng và đạt cực đại ở nhiệt độ 600 oC…

Continue reading Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung tới độ thông khí của vỏ sơn ceramic đúc mẫu cháy