71

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung tới độ thông khí của vỏ sơn ceramic đúc mẫu cháy

Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi tăng nhiệt độ nung trong khoảng 100 ÷ 600 oC, độ thông khí tăng và đạt cực đại ở nhiệt độ 600 oC…

Continue reading Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nung tới độ thông khí của vỏ sơn ceramic đúc mẫu cháy

69

Nghiên cứu sự biến đổi trạng thái của mẫu xốp trong công nghệ đúc mẫu cháy đốt mẫu trước

Trong bài báo này chúng tôi trình bày nghiên cứu sự biến đổi trạng thái của mẫu xốp trong công nghệ đúc mẫu cháy khi nung sản phẩm…

Continue reading Nghiên cứu sự biến đổi trạng thái của mẫu xốp trong công nghệ đúc mẫu cháy đốt mẫu trước

68

Nghiên cứu xác định thành phần sơn mẫu cháy ceramic tối ưu và cấu trúc của nó ở nhiệt độ cao

Bài báo cũng đưa ra kết quả nghiên cứu tổ chức và tính chất nhiệt của sơn ở nhiệt độ thường và sau khi nung ở 800 oC… Continue reading Nghiên cứu xác định thành phần sơn mẫu cháy ceramic tối ưu và cấu trúc của nó ở nhiệt độ cao