53

Nấu luyện, tinh luyện và xử lý nhiệt thép OXHMΦA chế tạo sản phẩm dạng ống có độ bền cao

Bài báo trình bày quá trình nấu và tinh luyện thép Cr -Ni-Mo-V bằng công nghệ tình luyện điện xỉ. Điện cực tan được nấu luyện trong lò trung tần với nguyên liệu đầu vào là thép phế S09.

NGUYỄN TRƯỞNG HUY1, NGUYỄN HÀ TUẤN1, NGUYỄN SƠN LÂM2

1 Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày nhân bài: 4/2/2013, Ngày duyệt đăng: 28/3/2014

TÓM TẮT

Bài báo trình bày quá trình nấu và tinh luyện thép Cr -Ni-Mo-V bằng công nghệ tình luyện điện xỉ. Điện cực tan được nấu luyện trong lò trung tần với nguyên liệu đầu vào là thép phế S09. Thép sau điện xỉ có hàm lượng tạp chất thấp, đạt tiêu chuẩn (P, S < 0,015%). Kết quả nghiên cứu cho thấy chế độ xử lý nhiệt sau điện xỉ và chế độ nhiệt luyện ảnh hưởng nhiều đến cơ tính, tổ chức của thép. Việc rèn thép làm thay đổi tổ chức, giảm cỡ hạt do đó làm tăng cơ tinh của thép. Thép qua điện xỉ, rèn, nhiệt luyện đạt yêu cầu đối vời sản phẩm dạng ống dài sử dụng trong công nghiệp và Quốc phòng.

ABSTRACT

This paper relates to processof steel Cr – Ni – Mo – V by melting and ElectroSlag Refining (ESR). Raw material for Electrode is steel S09 with The content of impurities should not exceed the following limits (W %): Pand S < 0,015 %. The survey results show that the manner of The heat treatment after Electroslag and temper strongly effacted mechanical properties and structures of steel. Forging changed structures, decreasing the size of grain, so increased mechanical properties of steel. The slag, forging and tempering steel should be available for Industrial and Militerial applications.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *