87

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến quá trình tách SiO2 trong than trấu khi dùng NaOH

Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng một số thông số công nghệ chính như nồng độ, nhiệt độ, tỷ lệ NaOH/than đến khả năng loại bỏ SiO2 khi sử dụng NaOH, đồng thời quy hoạch thực nghiệm để tìm khoảng thông số công nghệ tối ưu nhằm loại bỏ SiO2, tạo ra than chỉ chứa chủ yếu cacbon làm nguyên liệu để sản xuất than hoạt tính.

Continue reading Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến quá trình tách SiO2 trong than trấu khi dùng NaOH

58

Chế tạo và đặc tính của than hoạt tính từ vỏ trấu hoạt hóa bằng muối Na2CO3 và K2CO3

Nghiên cứu dựa trên nguyên liệu đầu vào là than thu được sau khi đã than hóa và tách SiO2 từ vỏ trấu đồng bằng Sông Hồng – Việt Nam với bề mặt riêng khoảng 521 m2/g… Continue reading Chế tạo và đặc tính của than hoạt tính từ vỏ trấu hoạt hóa bằng muối Na2CO3 và K2CO3