68

Nghiên cứu xác định thành phần sơn mẫu cháy ceramic tối ưu và cấu trúc của nó ở nhiệt độ cao

Bài báo cũng đưa ra kết quả nghiên cứu tổ chức và tính chất nhiệt của sơn ở nhiệt độ thường và sau khi nung ở 800 oC… Continue reading Nghiên cứu xác định thành phần sơn mẫu cháy ceramic tối ưu và cấu trúc của nó ở nhiệt độ cao